چمدان

اگر شما در حال رویای در مورد چمدان نماد چقدر از وزن شما در حال حمل در درون خودتان. به نظر می رسد رویا می خواهد به شما هشدار در مورد حمل چیزهای بیش از حد با خودتان. معنای دیگر این رویا نیز می تواند خود را نماد.