توت

رویای در مورد توت نماد وضعیت است که خوب است از انتخاب کنید. قدردانی از انتخاب شما در حال انجام است. من دوست دارم قادر به تصمیم گیری چیزی. متناوبا, شما می توانید منعکس چقدر خوب است که همه چیز شما را به عنوان برای شما انتخاب کرده اند.