توت

اگر شما خوردن توت در رویای خود را نماد ماجراهای آینده جدید در زندگی شخصی مانند روابط و ارتباطات. همه روابط جدید هیجان انگیز و امیدوار کننده چیزی جدید و غیر منتظره است. بهترین بخش از آن رویا نشان می دهد که اگر شما به اندازه کافی از تلاش قرار داده, شما خواهید دید که شما می توانید پایه بسیار قوی برای چیزی جدید و متفاوت ساخت. توت همچنین می تواند برخی از تغییرات منفی در شما ساخته شده توسط دیگران نشان می دهد, اما تنها اگر, توت خراب شد و / یا فاسد.