باگل

برای رویای دیدن و یا مزه کردن یک کیسه نشان دهنده چیزی است که به طور کامل در زندگی شما برآورده نشده است. شما احساس نمی کنید به طور کامل حق. معنی دیگر این رویا نیز می تواند نماد نیازهای جنسی خود را, شاید چیزی هنوز سعی نکرده است, اما آرزو می کند که شما انجام داده اند و یا ترس به خطر و تجربه چیزهای مختلف در زندگی جنسی خود را.