باگل (نان)

انجام کاری، مانند دیدن، غذا خوردن و یا هر عمل دیگر، با یک خانه، هنگامی که شما در حال خواب، به معنی خالی است. باگل را می توان به عنوان نمادگرایی تفسیر کرد که چیزی در زندگی او گم شده است. شاید حتی وضعیت یا رابطه به طور کامل نیست. از سوی دیگر، ممکن است توضیح صمیمی وجود داشته باشد، باگل ممکن است معنای نمادین از شور اولیه و خواسته های جنسی داشته باشد.