گربه ماهی

رویای گربه ماهی نماد وضعیت است که واقعا آنچه شما می خواستید و یا انتظار می رود آن را به. احساس خوبی برای حل و فصل برای کمتر و یا باید به قبول یک جایگزین. مثال: یک زن خواب گربه ماهی شنا به سمت او. در بیداری زندگی، رئیس سابق او در تلاش بود تا او را برای یک کار او را به دلیل تقلب در داخل شرکت آزاد شد. گربه ماهی شنا به سمت او منعکس کننده احساسات مثبت خود را در مورد رئیس سابق مایل به استخدام مجدد او در حالی که همچنین احساس می کند که او می خواست به کار در جای دیگر.