خلیج

اگر شما رویای خلیج نشان می دهد دانش. یک وضعیت خاص یا خاص است که در نهایت درک راه آن را باید درک وجود دارد. شاید این چیزی مهم است که در این دوره از زندگی شما اتفاق می افتد و شما هرگز راه حل مناسب برای آن نمی دانستند، اما آن زمان که همه چیز به نظر می رسد تا آسان به درک نیست. به خاطر داشته باشید که رویا نیز ممکن است به ترس خود را از متصل شدن به کسی اشاره. در این صورت به ترک کسی بیش از حد نزدیک به شما. شاید شما قبل از در زندگی خود را مجروح شده اند, و در حال حاضر ترس منجر به زمانی که آن را به ایجاد روابط جدید در زندگی حرفه ای و یا شخصی می آید.