ماهی پف کننده

رویای در مورد ماهی پف نماد افراط و تفریط است. از نظر روحی یا عاطفی محصور شود. شما ممکن است انجام کاری بسیار بیشتر از حد معمول و یا احساس می کنید که شما انجام داده اند چیزی بیش از حد. مثال: یک زن یک بار خواب داشتن حیوان خانگی پف ماهی. در زندگی واقعی او انتظار می رفت به رابطه جنسی دهانی در شریک زندگی خود، بسیار بیشتر از او تا کنون انتظار می رفت به نفع بازگشت. پف ماهی حیوان خانگی منعکس کننده نیاز به نگه داشتن او خوشحال با راضی کردن او هر زمان که او می خواست.