رقصنده

رویای در مورد رقرقانه نماد جنبه ای از شخصیت خود را که در حال حرکت از طریق موانع به زحمت. این نشان دهنده یک حالت تعادل از ذهن به دست آمده از طریق تجربه و مقابله با چالش ها با مشکل کمی. شما می دانید آنچه شما انجام می دهند و شما در مقابل خصومت اعتماد به نفس.