مجلس رقص

رویاپردازی و دیدن خود و یا کسی در رویا بودن در توپ نشان دهنده چرخه و گذشت زمان است. این رویا نشانه پایان چیزی و آغاز چیز دیگری است. این رویا همچنین می تواند انتظار خود را از رقص نزدیک خود را در زندگی واقعی معنی.