رقص ماسک

رویا و دیدن خود و یا کسی در رویا بودن در یک توپ مردانه به این معنی است که افراط خود را در لذت های گناهکار و احمقانه منجر به غفلت از کسب و کار و کارهای خانگی خود را.