Sheath

هنگامی که شما رویای دوخت، هم، چنین رویایی نشان می دهد بخش مردد از شخصیت خود را. از سوی دیگر، رویا نشان می دهد قطعه به پایان رسید از زندگی خود را.