بایونت

رویای بایون نماد اصرار بر تصمیم گیری و یا انتخاب در حال احترام و یا به طور کامل ساخته شده است. تا وقتي کارت تموم نشده کسي رو ترک نکن سخت کردن آن را اگر شما دریافت نمی کند.