بایونت

برای شنیدن و یا پرتاب بایون در رویا، می توان آن را به عنوان نمادی از وضعیت قوی آن تفسیر. این بدان معناست که شما هنوز ایستاده و مبارزه برای اعتقادات خود را. تو هيچوقت تسليم نميشي