روز شکرگزاری

اگر شما رویای روز شکرگزاری، سپس آن را نشان می دهد که ارتباط شما با خانواده، دوستان و بستگان خود را. روز شکرگزاری روز همه با هم برای یک میز است. عشق و دیگر احساسات مثبت به کسانی که احاطه شده توسط بیان شده است. شاید افرادی هستند که به شما بسیاری از مشاوره حمایتی داده اند، بنابراین شما احساس سپاسگزاری برای آنها وجود دارد.