محله

اگر شما رویای محله خود را, سپس چنین رویایی نشان می دهد نیاز به ارتباط با کسانی که شما توسط احاطه شده است. رویاپرداز همچنین باید توجه به روابط با همسایگان خود ، به عنوان او می تواند این را در رویاهای خود را منعکس کند.