کم

رویای چیزی کمتر از ارتفاع متوسط از بالا به پایین یا بالا از زمین، نشان دهنده برتری رویاپرداز است. برای رویا کسی که کم است به معنای چیزی است که در زیر شما است. شما می توانید هوا بالا و یا شما بالاتر از چیزی و یا شخص دیگری. متناوبا, رویا به این معنی است که شما ممکن است آن را نادیده گرفته اند.