کم

اگر شما لمس باس در رویای خود را, آن را نماد تعادل و نبض زندگی خود را. در نظر بگیرید که چگونه باس پخش شد، آیا آن را نرم و صدای ملودی نشان دهنده مسائل مثبت است. اگر شما رویای آواز باس, آن را نشان دهنده راه آسان و دلپذیر به آینده خود را.