کم یا کم

برای بازی باس، هنگامی که شما در حال رویا، به معنای نمادین از زندگی متعادل است. بازی با باس نیز نشان می دهد ضرب و شتم و ریتم شور. آواز باس، هنگامی که شما در خواب، به معنای تمرکز و انگیزه است. آواز نشان می دهد آماده سازی جامد برای آنچه در انتظار شما در آینده است.