تعادل عدالت

رویا در مورد تعادل عدالت است که نماد تعادل، عدالت و یا عقل سلیم است.