تعادل

برای رویا که شما در نوسان هستند اشاره به دلتنگی, آزادی, دوران کودکی و طول عمر. ترازنامه ها نیز مربوط به تمایلات جنسی, که در آن رویاپرداز مایل به تجربه برخی از تفاوت. در یادداشت دیگری ، دوران کودکی است که به یاد داشته باشید ، به خصوص آن لحظات زمانی که شما تا به حال بسیاری از سرگرم کننده است. نوسان همچنین می تواند ناتوانی در آرایش ذهن خود را نشان می دهد.