بالون

برای درک بهتر رویای در مورد بالون، همچنین خواندن تفسیر بطری حرارتی.