آس

رویای در مورد آس در عرشه کارت نماد انطباق مزیت در یک وضعیت استراتژیک است. موفق باشید و یا مزیت است که مطابق با سود خود را هنگامی که شما یک فرصت. مثال: مردی رویای برنده شدن عکس ها را با آس الماس داشت. در زندگی واقعی او تا به حال فرصتی برای پرداخت سپرده در آپارتمان او مطمئن نیست که او هرگز می تواند به دلیل عدم قطعیت با کارفرمای خود نقل مکان کند. آس الماس منعکس کننده موفق باشید او را تجربه زمانی که کارفرمای خود را انجام همه چیز او مورد نیاز برای کمک به او را با آپارتمان.