بالون هوای گرم

اگر شما در یک بالون هوای گرم هستند, سپس چنین رویایی نشان می دهد که شما در نهایت با تمام گذشته منفی. وقتشه که ادامه بديم. رویا همچنین می تواند نشان دهد که شما احساس زمین در جنبه های خاصی از زندگی خود را. شاید شما باید متوقف می شود فریبنده و شروع به عمل مانند یک بزرگسال. از سوی دیگر، رویا می تواند نماد وضعیت ذهن خود را، که در آن شما احساس می کنید توسط برخی از روابط، عشق و یا هر موفقیت دیگر برداشته شده است.