گلوله ها

گلوله در رویاها نماد پرخاشگری، سرخوردگی و خشم است. اگر کسی به شما ضربه سخت است ، سپس به این معنی است که شما چیزی اشتباه در زندگی خود را و در حال حاضر من احساس گناه و شرم در مورد آن. اگر این شما بود که ضربه گلوله بر روی کسی، پس از آن به این معنی است که شما احساس خشم با آن فرد خاص و یا شما باید برای ناامیدی غیر منتظره از کسانی که به شما نزدیک آماده. رویا همچنین می تواند به شما هشدار می دهد که مراقب باشید آنچه شما به دیگران می گویند، چرا که کلمات مانند گلوله قادر به برداشت نیست.