سطل

رویای در مورد یک سطل با چیزی در نماد تلاش است که برای یک لحظه بعد ساخته شده است. شما ممکن است انجام داده اند بسیاری از کار در حالی که انتظار برای چیزی اتفاق می افتد. همچنین می تواند نمایندگی از یک بار است که حمل برای چیزی مهم تر بعد. آنچه شما باید برای ~قرار دادن~ برای چیزی و یا در آماده سازی انجام داد. رویا با سطل خالی نماد عدم تلاش برای چیزی بعد. شما به اندازه کافی انجام نمی دهند و یا شما آماده سازی خود را هنوز آغاز نشده است.