سطل

برای دیدن و یا حمل یک سطل در روند رویا برای شما عمان بزرگ است. این رویا نشان می دهد بهبود در وضعیت فعلی شما. اگر سطل پر ، سپس آن را به معنای فراوانی ، عشق و ثروت است. اگر سطل خالی است ، سپس به این معنی است که شما برخی از تلفات و یا درگیری غلبه خواهد کرد. رویا نیز می تواند جناس در رنگ پریده است.