سطل

برای دیدن یک سطل، هنگامی که شما در حال رویا، نشان می دهد بهبود در شرایط فعلی خود را از شرایط. اگر سطل پر است ، سپس آن را نشانه ای از مقدار بسیار زیادی از همه چیز شما در زندگی شما نیاز دارید. همچنین نشان دهنده شادی در عشق، تحقق خواسته ها، شور و ثروت است. اگر سطل خالی است ، سپس آن را به عنوان نماد برخی از از دست دادن و یا درگیری باقی می ماند ، که شما به زودی غلبه خواهد کرد.