باله

رویای در مورد باله نماد یک وضعیت است که نیاز به کمال و یا نه به اشتباه. تمرکز قوی در متعادل ماندن و یا دور از دردسر. شما ممکن است با یک مشکل بی امان است که نیاز به فداکاری کامل خود را مواجه.