باله

هنگامی که شما رویای دیدن باله نشان می دهد تجهیز، همدوس و کار گروهی. اگر شما رویای پوشیدن کفش باله, به این معنی است که شما می دانید که همیشه نوعی از مقیاس در زندگی شما وجود دارد و فرض حتی اگر شما می خواهید در هماهنگی و بدون هیچ استرس زندگی می کنند. این رویا نشان دهنده او به عنوان داشتن یک شخصیت صلح آمیز و دوستانه است.