پذیرش

هنگامی که شما در خواب در مورد پذیرش, آن را نماد چقدر شما به خودتان احترام و آنچه شما از دیگران انتظار. این یک نشانه است, آنچه شما می خواهید پذیرفته شود, شما می خواهید به محیط زیست و جو که در آن شما می توانید شخصیت خود را بیان وارد کنید. رویا نیز به معنی چیزهایی که شما بازگشت به که شما از دست داده اند قبل از.