نهنگ

نهنگ به عنوان یک نماد رویایی نشان دهنده شهود و دانش از یک وضعیت است. شما در حال گوش دادن به حس ششم خود را، و آن را کمک می کند تا به راه خود را از زندگی و راه درست را انتخاب کنید. همچنین دیدن نهنگ در رویا می تواند نشانه ای در مورد طراحی بزرگ و غیر ممکن است که شما قادر نخواهد بود به پایان برساند.