نهنگ ها

رویای در مورد نهنگ نماد مشکلات در زندگی خود را که آنقدر قدرتمند و یا تاثیر گذار است که آنها روشن کردن تمام مخالفت. مثبت, نهنگ منعکس کننده یک وضعیت مثبت است که آنقدر قدرتمند است که تمام نگرانی ها و یا سرخوردگی های خود را تبدیل به پوچ و باطل. منفی, نهنگ منعکس کننده وضعیت است که آنقدر قدرتمند است که تمام خواسته ها و یا اهداف خود را کاهش می یابد.