نهنگ قاتل

رویای اورکا نماد بیش از حد است. موقعیت که در آن شما بیش از حد دست کم چقدر فوق العاده و یا مثبت از چیزی است. نهنگ قاتل می تواند نشانه ای است که شما در انکار و یا بیش از حد اعتقاد به. مثال: یک زن یک بار رویای ایستادن در مقابل نهنگ قاتل را داشت. در زندگی واقعی، او نزدیک به ازدواج بود. نهنگ قاتل منعکس شده به عنوان فوق العاده از ایده ازدواج و ترس او احساس زمانی که آن زمان در واقع آن را انجام دهد. مثال 2: یک مرد جوان رویای دیدن نهنگ قاتل را داشت. در زندگی واقعی او به فکر گفتن یک دختر بود که او واقعا احساس. نهنگ قاتل نشان داد که چقدر خوب بود که فکر می کنم به او گفتن احساسات خود و وحشت او احساس زمانی که او در مورد انجام واقعی رفت.