بالن آب

رویای بالون آب نماد تمایل خود را به احساس بسیار خجالت آور کسی. تخلیه سرخوردگی و یا خشم در راه بازیگوش. متناوبا, ممکن است احساس خود را منعکس می کند که شخص دیگری می خواهم به شما خجالت.