قایق

رویای در مورد قایق راه رفتن نماد عدم قطعیت و یا موقعیت های منفی است که شما احساس خوبی دانستن که آنها توسط شما درمان می شود. احساس به خوبی از طریق یک مشکل حمل و نقل.