قایق

اگر شما در خواب بود و در رویا شما را دیدم که شما سوار یک قایق، نشان می دهد که شما در حال رفتن را از طریق برخی از مراحل انتقال در زندگی خود را. همچنین به این معنی است که شما در حال تنظیم دیدگاه های خود را در یک هدف جدید. اگر شما در خواب و در رویا، شما را دیدم که شما در انتظار کشتی، به معنی شرایط پیش بینی نشده می تواند خواسته ها و خواسته های خود را مانع.