بامبو

رویای در مورد بامبو نماد حساسیت در مورد تعمیر خود را به راحتی ~شکسته~، شکست خورده، باهوش تر، صحبت به کم و یا فروکش. احساس که دفاع خود را بیش از حد حساس و یا ارزان تر است. احساس که افراد دیگر تنها می توانند از شما هر زمان که آنها می خواهند و یا صحبت کردن با شما هر زمان که آنها می خواهند. احساس می کنم که برخی از منطقه از زندگی شما فوق العاده است، اما اساسا ضعیف است. مثال: یک مرد جوان رویای ایجاد یک باغ بامبو را داشت. در زندگی واقعی، او شروع به آموزش خود را به بی رحمانه تر به مردم برای جلوگیری از آنها را از استفاده از آن و یا صحبت کردن کم برای آن هر زمان که آنها می خواستند.