بامبو

اگر رویای بامبو به معنای قابلیت اطمینان و استقامت است. به نظر می رسد که شما هیچ احساس سخت و مشکلات در هنگام برخورد با موقعیت های ناخوشایند، به خصوص زمانی که آن زمان برای پایان دادن به آنها و حرکت در. معنی دیگر نیز می تواند نشان دهنده ارتباط با کسانی که در اطراف او.