پذیرش

خواب پذیرش نماد مشکلات اعتماد به نفس و یا اندازه گیری انتظارات دیگران است. شما ممکن است احساس نیاز به تایید. همچنین می تواند نمایندگی از نیاز به اثبات خود را در برخی از راه. ممکن است یک وضعیت یا گروهی از افراد با استانداردهای بالاتر وجود داشته باشد، که شما می خواهید بخشی از آن باشید.