موز

رویای در مورد موز نماد سرکوب انگیزه های جنسی خواسته. مثال: مردی رویای پرتاب موز فاسد در آکواریوم را داشت. در زندگی واقعی او خود را از دست دادن جاذبه جنسی به زنی که او دوست داشت اشاره کرد.