موز

هنگامی که شما رویای موز آن را می تواند نماد نیازهای جنسی و خواسته های خود را. این رویا همچنین نماد سمت جنسی انسان و مردانگی است. اگر رویای مزه موز نشان دهنده سرخوردگی در زندگی حرفه ای یا شخصی شما است. شما احساس مثبت ارزیابی برای چیزی که شما انجام داده اند و شما پاداش خواهد شد کار شما انجام داده اند مطابقت ندارد.