بانک

هنگامی که شما رویای نگاه کردن به نیمکت و یا نشستن بر روی آن، آن را در مورد تمایل خود را به تاخیر انداختن وظایف شما باید انجام دهد پیش بینی می کند. شما کسی که به طور معمول منتظر فردا به جای دویدن فورا. رویا همچنین نشان می دهد که شما از شکست به چیزهایی که در کنترل و مدیریت آنها رنج می برند. متناوبا, رویا نشان دهنده تنهایی و انزوا. لحظاتی در زندگی ما وجود دارد که ما می خواهیم به تنهایی، و رویا می تواند تمایل به تنهایی نشان می دهد.