بانک

هنگامی که شما رویای یک بانک آن را نشان می دهد خواسته های خود را برای یک زندگی بهتر و امن تر. این رویا نشان می دهد که بدون نیاز به نگرانی در مورد جنبه های مالی خود را وجود دارد, مسئولیت چیزی است که خارج وجود ندارد. اگر شما رویای دزد بودن، و سرقت از بانک پیش بینی می کند که شما باید به عقب نشینی و استراحت. به نظر می رسد که شما قرار داده بسیاری از تلاش را به همه چیز من انجام می دهند و از دست دادن تعادل شما تا به حال.