گروه

هنگامی که شما رویای یک گروه نماد تعهد، وحدت و وابستگی است. این رویا نشان می دهد که برخی از شرایط در زندگی شما وجود دارد که شما می خواهم به هم ملحق شوند. شاید این چیزی است که رابطه شما می خواهم به جدی تر، و یا شاید طرف مخالف به شما وجود دارد که شما می خواهید مربوط به.