گروه رزمی

رویای در مورد یک گروه راهپیمایی نماد نمایش چشمگیر از کار گروهی و یا هماهنگی کامل است. همبستگی در نمایش. متناوبا, رویای یک گروه راهپیمایی می تواند نشان دادن دیگران چگونه شما با چگونه ماهر و یا انجام شده. سیگنال به دیگران است که شما بیش از حد ماهر و یا کامل به از دست.