انتظار

انتظار به عنوان نماد در رویاها می تواند به عنوان عمان مثبت و منفی تفسیر, بسته به شرایط زندگی بیداری خود را. سعی کنید برای پیدا کردن چگونه آن را در یک رویا احساس آن را به عنوان اطلاعات بسیار بیشتری در مورد معنای رویا می دهد. اگر شما احساس مثبت در یک رویا, سپس به این معنی است که شما به یک کار شما انجام می دهند و یا به شریک زندگی شما در روابط با اختصاص داده شده است.