شتاب دهنده

رویای پله بر روی شتاب دهنده نماد تصمیم به دنبال یک هدف در نیروی کامل است. شما ~در حال اجرا~ برای یک هدف. متناوبا, رویای شتاب دهنده ممکن است به نیاز به کاهش سرعت اشاره.