باند کمک

رویای باند کمک نماد چیزی است که شما انجام می دهند به احساس بهتری در مورد یک مشکل. نمی خواهم به هر چیزی منفی متوجه دوباره. راه حل موقت است که شما را با محبت آزاد تمام وقت. رویای سقوط باند کمک نماد یک راه حل موقت است که کار نمی کند. شما ممکن است باور کرده اند که شما می توانید نگرانی در مورد یک مشکل است که بازگشت متوقف شود.