باندانا

رویای باندانا نماد خلق و خوی یا نگرش است که عمدا بدرفتاری است. متوسط بودن یا شکستن قوانین از عمد. مثال: مردی رویای دیدن زنی را داشت که باندانا پوشیده بود. در بیدار شدن از زندگی او به کسی گفته بود که او نفرت چقدر او دوست دارد پیچ با آنها.